Vedtekter

Vedtekter for Lille-Strømsbu Barnehage ANS. 

 

 

1. Eierforhold 

 Lille-Strømsbu Barnehage ANS er en privateidordinær barnehage med opptil 24 plasser for barn i alderen 0-6 år. Beregnet leke- og oppholdsareal inne er på 78,0 kvm. 

 

Eier av barnehagen er Ida E Lynghaug og Jarl EirikAanby som er administrativt og økonomisk ansvarlig for driften. 

 

2. Formål 

Barnehagen drives etter lov om barnehager og har vanlig kristen formålsparagraf. Barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. 

 

3. Opptak / oppsigelse 

Eier foretar opptak i hht. regler i Lov om barnehager. Barnehagen er åpen for barn bosatt i Arendal og Froland kommune. I hht. Lov § 9 er det prioritert opptak for funksjonshemmede barn som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av oppholdet. 

Forøvrig vil følgende kriterier bli lagt til grunn: 

Søskenprioritet  

6-åringer med utsatt skolestart. 

5-åringer.  

Barn av enslig far eller mor når han/hun er yrkesaktiv eller under utdanning. 

Vurdering av familiens fysiske eller psykiske helse. 

Vurdering av familiens generelle livssituasjon, herunder at begge foreldre er yrkesaktive. 

Under opptaket gjøres det en total vurdering med hensyn til 

gruppesammensetning og aldersfordeling.  

    

Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen eller elektronisk på kommunenshjemmesider før den 1 i måneden, oppsigelsestiden er 2 måneder fra oppsigelse dato. Det må betales for barnehageplassen til oppsigelsestidens slutt. 

 

4. Forelderbetaling  

Kommunen fastsetter forelderbetaling for ett år av gangen. Forelderbetaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for elleve måneder, da det er feriestengt i juli måned. 

 

Følgende satser gjelder fra 1. august  2017: 

 

Full plass 5 dager pr. uke:                     2730,-   +matpenger kr 150,-           

Ved manglende innbetaling inndras tildelt plass etter 2 skriftlige purringer. 

5. Barnehagens oppholdsareal  

Følgende innendørsareal / rom er godkjent til bruk for barnehagen: 

Hele 1. etasje med følgende rom: gang, toalett, kjøkken og stue og tilbygg/nybygg med garderobe,leke-hobby  samt toalett/vaskerom-70kvm. 

I tillegg til dette er det godkjent for 8kvm leke og oppholdsareal i 2 etasje. 

Ute disponerer Lille-Strømsbu Barnehage: 2,5 mål tomt. 

 

6. Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd  

Jfr. bestemmelsene i Lov om barnehager, § 4.  

Foreldregruppen velger en representant m/ varamann til samarbeidsutvalget for ett barnehageår av gangen. 

Styrer / førskolelærer og en av eierne er faste representanter. 

Barnehagen skal ha et foreldreråd som skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

Foreldrene har ingen plikter i forhold til barnehagen, (for eksempel dugnad). 

 

7. Årsplan 

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av Lille-Strømsbu Barnehage  ANS, utarbeides for ett barnehageår av gangen, og blir fastsatt av foreldrerepresentant . Den legges fram for foreldregruppen til orientering.  

Kopi sendes oppvekstetaten innen to måneder etter driftsstart hver høst. 

 

8. Helsetilsyn  

Lille-Strømsbu Barnehage står under tilsyn av helsemyndighetene og i henhold til lov om barnehager §23 skal det legges frem erklæring om barnets helse når barnet begynner i barnehage. 

 

 

 

9. Intern-kontroll  

Rutiner for intern-kontroll i Lille-Strømsbu Barnehage: 

 

  1. Eierne plikter å etterse at brannvarslingsanlegg fungerer, og at det blir avholdt halv-årlige brannøvelser. Dessuten etterse at rømningsveier er frie. 

  1. Eierne plikter å etterse at lekeapparater, leker o.a. ikke kan skade barn i lek. 

  1. Eierne skal påse at lokalene holdes i god orden, og at det vaskes og luftes hver dag. 

  1. Eierne skal påse at de ansatte blir holdt faglig oppdatert.  

10. Taushets- og opplysningsplikt  

Barnehagen skal i h.h.t barnehagelovens § 22 og 23 følge bestemmelsen om taushets- og opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten. 

 

11. Politiattest  

De ansatte i Lille-Strømsbu Barnehage må fremlegge politiattest. 

 

12. Forsikring  

Barna er forsikret mot ulykke i oppholdstiden fra klokken 07.00 – 16.30. 

13. Vedtektenes varighet 

Vedtektene er fastsatt av eierne og varer til nye vedtekter blir utarbeidet. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes til oppvekstetaten i kommunen og til Fylkesmannen, og til barnas foreldre / foresatte i forbindelse med opptak. 

Vedtektene skal legges fram for samarbeidsutvalget og foreldrerådet,  

jfr. lovens § 15. 

Kommunen skal påse at vedtektene er innenfor lovens rammer.